Projekt „W SIECI BEZ BARIER” realizowany jest przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw.

CEL PROJEKTU:

poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.

Potrzeba realizacji ww. celu wynika z faktu, że odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, jest niższy niż średnio w UE, a w przypadku grupy 45-64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych. W 2016 r. 44% obywateli Polski posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy 56% nie miało żadnych lub prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE.

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU:

zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych).

Pokazane zostaną możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu np. wykonywanie przelewów on-line, załatwianie spraw urzędowych przez Internet m.in. wnioski o zaświadczenia, świadczenia czy o dowód osobisty, sprawdzanie długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ, rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje), płacenie podatków, dokonywanie zakupów czy rezerwowanie podróży. Osoby biorące udział w projekcie przejdą szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria.

Fundacja E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw jako organizatorzy będą wspierać lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie. Planowane jest maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów: ludzi, instytucji czy infrastruktury, tak, aby mieszkańcy gmin objętych projektem mogli stale doskonalić nowe umiejętności, kiedy pojawią się nowe programy, aplikacje i e-usługi.

Projekt „ W SIECI BEZ BARIER” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

PODSTAWOWE DANE:

Budżet: 8 757 415,49 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 7 411 400,00 PLN)

Czas: 01.03.2018-29.02.2020 (24 miesiące)

Zasięg: łącznie 373 gmin z terenu województwa lubelskiego i podkarpackie