Celem projektu jest przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrożenia TIK w szkole oraz nauczycieli do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na lekcjach.

Projekt „Lekcja:Enter”  prowadzony przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia),  w ramach 9 ścieżek:

 1. edukacja wczesnoszkolna
 2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
 3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
 4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
 5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
 6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
 7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
 8. informatyka – szkoły podstawowe
 9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe

Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Udział w projekcie umożliwia spełnienie przez szkołę:

 • jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – „Rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”,
 • jednego z warunków planów nadzoru pedagogicznego Kuratorów Oświaty – monitorowania kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, czyli również ze stosowania TIK-u.

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Więcej szczegółów na: https://lekcjaenter.potest.pl/