Informacje o grancie

„Dla Rodziny” to projekt o zasięgu ogólnopolskim realizowany w okresie 20.10.2022- 31.12.2022 roku współfinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki, którego zadaniem jest wsparcie realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) w polskich szkołach podstawowych i średnich oraz pedagogizację rodziców z zakresu wychowawczej roli rodziny poprzez:

    • dofinasowanie 40 nauczycielom form edukacji uprawniających do nauczania wychowania do życia w rodzinie;
    • podniesienie kwalifikacji min. 96 nauczycieli wychowania do życia w rodzinie i wychowawców w zakresie rozwijania u uczniów aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej i szkolnej oraz pedagogizacji rodziców w tym zakresie poprzezorganizację szkoleń i Klubu nauczyciela wychowania do życia w rodzinie;
    • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez wyposażenie 44 szkół w pomoce do wychowania do życia w rodzinie;
    • popularyzację zajęć wychowania do życia w rodzinie poprzez przekazanie wytworzonych w projekcie materiałów szkoleniowych do 8000 polskich szkół.

Okres realizacji: 20.10.2022 r. –  31.12.2022 r.

Dla kogo:

– nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcący uzyskać kwalifikacje od prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie;

– nauczyciele i wychowawcy prowadzący zajęcia w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie zmotywowani do podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i sieci współpracy realizowanych jako Klub Nauczyciela WDŻ;

– szkoły podstawowe i ponadpodstawowe chcące uzyskać wsparcie w postaci wyposażenia w pomoce do zajęć z wychowania do życia w rodzinie.